Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole „Leśny Zakątek” w Łaskarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.laskarzewprzedszkole.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole w Łaskarzewie
08-450 Łaskarzew, ul. Alejowa 23A
Tel: 25 684 50 12
e-mail: laskarzewprzedszkole@gmail.com

Status pod względem dostępności:

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.03.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • umieszczono zegar dla uatrakcyjnienia strony oraz dla przyciągnięcia uwagi użytkownika;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • brak opisów alternatywnych i tytułów do zdjęć i obrazków;
 • filmy zamieszczane na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • strona posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:
  • wersję kontrastową (czarne tło, żółte litery);
  • możliwość zmiany rozmiaru czcionki;
  • wyróżnienie odnośników w sekcji menu;
  • standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki (TAB – przejście do kolejnego elementu; SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu).

Oświadczenie sporządzono dnia 20 września 2020r.
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem Publicznego Przedszkola w Łaskarzewie, e-mail: laskarzewprzedszkole@gmail.com lub telefonicznie 25 684 50 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść na teren Przedszkola od strony Alejek należy przejść furtką zamykaną na klamkę, otwieraną ręcznie
  i przejść chodnikiem do wejścia głównego budynku. Od strony Kępek należy przejść furką zamykaną na klamkę, otwieraną ręcznie i pokonać dwa stopnie w górę.
 2. Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać trzy stopnie. Wyjście ewakuacyjne znajduje się
  z drugiej strony budynku, od strony Alejek. Wyjście posiada dwa stopnie. Przejście kuchenne posiada trzy schody. Budynek nie posiada dostępnych podjazdów.
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1). Wewnątrz budynku są podwójne schody. Brak windy, podjazdów, pochylni, informacji głosowych itp.
 4. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 5. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.