To warto wiedzieć

 

 

 

 

STANDARDY ROZWOJU DLA 4-LATKÓW

 1. Ogólna sprawność ruchowa
  • Słucha, rozumie i reaguje na polecenia nauczycielek w trakcie zabaw ruchowych
  • Ustawia się w gromadce, rozsypce, kole, rzędzie, parach
  • Poprawnie wykonuje podskoki, zeskoki, przeskoki
  • Zachowuje równowagę przy chodzie po ławeczce
  • Wspina się na drabinki
  • Potrafi samo huśtać się na huśtawce
 2. Samodzielność
  • Prawidłowo posługuje się sztućcami
  • Dziecko załatwia potrzeby fizjologiczne
  • Samodzielnie myje ręce
  • Podejmuje próby zapinania guzików i zasuwania suwaków
  • Potrafi wytrzeć sobie nos
  • Ubiera samodzielnie podstawową garderobę
  • Przekłada ubranie na prawą stronę
 3. Dojrzałość społeczna
  • Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami
  • Przewodzi zabawie
  • Posługuje się zwrotami grzecznościowymi: proszę, dziękuję, przepraszam.
  • Przestrzega zawartych umów
  • Szuka pomocy nauczycielki w sytuacjach konfliktowych
  • Szybko reaguje na polecenia nauczycielki
 4. Sprawność manualna
  • Rysuje tylko prawą ręką, lewą ręką, oburącz
  • Podejmuje próby wypełniania konturów przedmiotów na dużych obrazkach
  • Drukuje kilka wielkich liter
  • Podejmuje próby cięcia papieru nożyczkami
  • Rysuje prosty dom
  • Rysuje postać człowieka
 5. Rozwój mowy i myślenia
  • Sprawne językowo, śmiało inicjuje dialog z rówieśnikami i dorosłymi
  • Prawidłowo wymawia wyrazy
  • Potrafi uważnie słuchać opowiadań
  • Nazywa i wyróżnia z ilustracji znane przedmioty, osoby, zwierzęta, wykonywane czynności
  • Rozwiązuje proste zagadki o znanych przedmiotach, roślinach i zwierzętach
  • Potrafi ułożyć w kolejności obrazki historyjki składającej się z 2 części
  • Potrafi przewidzieć dalszą część opowiadania
  • Składa obrazki pocięte na 3-6 części
  • Odtwarza wiersze i piosenki
 6. Czynności poznawcze
  • Zna własne imię i nazwisko
  • Zna nazwę miasta, w którym mieszka
  • Wyodrębnia i nazywa części ciała człowieka
  • Rozpoznaje zmiany zachodzące w przyrodzie i wiąże je z aktualną porą roku
  • Określa podstawowe zjawiska atmosferyczne i wiąże je z aktualną porą roku
  • Pamięta zbiór przedmiotów np. czterech i zauważa, którego brakuje
  • Wyróżnia części roślin– łodyga, liście, kwiat, owoc, korzeń
  • Rozróżnia wszystkie kolory
 7. Obszar edukacji matematycznej
  • Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (przód— tył, góra– dół, przed siebie– za siebie, w bok)
  • Posługuje się określeniami odnoszącymi się do położenia przedmiotów w przestrzeni (daleko– blisko, dalej– bliżej, wyżej– niżej)
  • Nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt
  • Klasyfikuje przedmioty wg jednej lub więcej cech (przeznaczenia, wielkości, koloru)
  • Dokonuje globalnej oceny ilościowej, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo
  • Porównuje liczebność zbiorów łącząc w pary, posługuje się określeniem para
  • Posługuje się liczebnikami 1-4
  • Stosuje określenia: cięższy, lżejszy, waży tyle samo
  • Posługuje się określeniami: pusty, pełny

 

STANDARDY ROZWOJU DLA 5-LATKÓW

 

 1. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI
  • przestrzeganie zasad współżycia w grupie ,
  • konflikty rozwiązujemy słownie,
  • ocenia zachowania swoje i innych, uzasadnia swoje stanowisko,
  • szanuje własność i wytwory innych,
  • wywiązuje się z powierzonych zadań, doprowadza prace do końca,
  • chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i znanymi osobami dorosłymi,
  • współdziała w zespole,
  • używa słów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam, smacznego, dzień dobry do widzenia),
  • zna swój adres zamieszkania, datę urodzenia, imiona swoich bliskich,
  • przekazuje rodzicom informacje od nauczycieli,
  • pomaga innym.
 2. KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH. WDRAŻANIE DZIECI DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU
  • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
  • zapina i rozpina guziki oraz suwak,
  • zawiązuje sznurowadła na kokardkę,
  • zachowuje ład w najbliższym otoczeniu, sprząta po sobie,
  • spożywa posiłki kulturalnie,
  • korzysta z łazienki i toalety zgodnie z przyjętymi zasadami.
 3. WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECI
  • wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym,
  • wyraźnie i poprawnie wymawia wszystkie głoski,
  • mówi niezbyt głośno dostosowując ton głosu do sytuacji,
  • wypowiada się na tematy dowolne i określone,
  • skupia się na słuchaniu innych,
  • pyta o niezrozumiałe fakty.
 4. WSPIERANIE DZIECI W ROZWOJU CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH, KTÓRE STOSUJĄ W POZNAWANIU I ROZUMIENIU SIEBIE I SWOJEGO OTOCZENIA
  • wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy przedmiotami i na obrazku,
  • klasyfikuje przedmioty według podanych cech,
  • łączy przyczynę ze skutkiem, przewiduje skutki wykonywanych czynności manipulacyjnych,
  • posługuje się stosunkami jakościowymi (wielkość, grubość, długość, ciężar).
 5. WYCHOWANIE ZDROWOTNE I KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI
  • chętnie uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej,
  • skacze na jednej nodze,
  • sprawnie ustawia się w kole, szeregu, rzędzie, w parach,
  • szybko i sprawnie pokonuje tor przeszkód,
  • sprawnie przechodzi po równoważni,
  • biega po równym terenie bez upadków,
  • podrzuca i chwyta piłkę oburącz,
  • trafia piłką do celu,
  • wspina się na drabinki z zachowaniem zasad korzystania z nich,
  • zna zasady zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia (urozmaicona dieta, ruch na świeżym powietrzu).
 6. WDRAŻANIE DO DBANIA O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH
  • korzysta ze sprzętu ogrodowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
  • zna telefon alarmowy i wie kiedy go używać,
  • zna zasady poruszania się po chodniku i ulicy,
  • przestrzega zasad spożywania i dotykania nieznanych roślin i substancji (np. lekarstw, środków chemicznych), wystrzega się kontaktu z nieznanymi osobami,
  • zna miejsca i formy bezpiecznej zabawy,
  • przestrzega zasad samodzielnego oddalania się od grupy,
  • samodzielnie organizuje sobie czas wolny.
 7. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – DZIECKO WIDZEM I AKTOREM
  • przestrzega zasad kulturalnego zachowania się na uroczystościach, przedstawieniach teatralnych,
  • przejmuje na siebie i odgrywa różne role w zabawach tematycznych i zabawach w teatr.
 8. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – MUZYKA, ŚPIEW, PLĄSY, TANIEC
  • tańczy poznane tańce z zachowaniem układu tanecznego,
  • reaguje na zmiany tempa, rytmu, dynamiki i melodii,
  • identyfikuje słyszane dźwięki,
  • rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty muzyczne,
  • śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki,
  • łączy ruch ze śpiewem.
 9. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – RÓŻNE FORMY PLASTYCZNE
  • rysuje postać schematyczną z wieloma szczegółami,
  • tnie nożyczkami wzdłuż określonych linii,
  • wykonuje prace na zadany temat różnymi technikami plastycznymi,
  • nazywa swoje wytwory,
  • zna niektóre elementy sztuki ludowej swojego regionu (strój, legendy, baśnie).
 10. WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO DZIECI PRZEZ ZABAWY KONSTRUKCYJNE, BUDZENIE ZAINTERESOWAŃ TECHNICZNYCH
  • konstruuje z klocków różnego typu i materiału przyrodniczego na temat dowolny i określony,
  • zna zasady działania i korzystania z niektórych sprzętów gospodarstwa domowego (odkurzacz, mikser, lodówka, maszyna do szycia).
 11. POMAGANIE DZIECKU W ROZUMIENIU ISTOTY ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH I W UNIKANIU ZAGROŻEŃ
  • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
  • dostosowuje ubiór do aktualnej temperatury.
 12. WYCHOWANIE DLA POSZANOWANIA ROŚLIN I ZWIERZĄT
  • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta ( domowe, gospodarskie, egzotyczne) oraz rośliny (kwiaty, drzewa, owoce, warzywa),
  • wie jakie warunki są potrzebne roślinom do wzrostu,
  • potrafi wymienić zachodzące zmiany w życiu roślin i zwierząt w poszczególnych porach roku.
 13. WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO DZIECI WRAZ Z EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ
  • liczy z przekroczeniem progu 10,
  • dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
  • klasyfikuje przedmioty według 1,2,3 cech jakościowych,
  • tworzy zbiory przedmiotów według podanych cech,
  • porównuje ilość elementów zbiorów (mniej, więcej, tyle samo),
  • wymienia różnice i podobieństwa,
  • rozróżnia i nazywa figury geometryczne płaskie (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, półkole),
  • posługuje się określeniami czasu (dni tygodnia, pory dnia, pory roku, miesiące),
  • posługuje się określeniami stosunków przestrzennych (na, pod, nad, obok, w, za),
  • posługuje się określeniami kierunków (góra, dół, przód, tył, na prawo, na lewo),
  • określa prawą i lewą stronę ciała,
  • posługuje się określeniami jakościowymi (wielkość, długość, ciężar, grubość, kształt),
  • wypełnia kontur według kodu.
 14. KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIAI PISANIA
  • odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania, ilustracji,
  • opisuje ilustracje (wymienia jego elementy i wykonywane czynności),
  • opowiada usłyszane baśnie i opowiadania,
  • tworzy własne opowiadania,
  • dokonuje analizy sylabowej,
  • wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie,
  • prawidłowo trzyma kredkę, sztućce, nożyczki,
  • rysuje po śladzie,
  • potrafi napisać i rozpoznaje swoje imię.
 15. WYCHOWANIE RODZINNE, OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE
  • wie czym zajmują się jego rodzice i gdzie pracują,
  • orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. lekarz, strażak, policjant,
  • zna nazwę swojego miasta i kraju,
  • rozpoznaje flagę państwową, godło, hymn,
  • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.